Βιομηχανια

Στον κλάδο της Βιομηχανίας έχουμε αναπτύξει μονάδα μεταλλικών κατασκευών, συγκολλητών ενώσεων και ειδικών συγκολλήσεων. Στον τομέα αυτό οι εργασίες εκτελούνται από πιστοποιημένους συγκολλητές και εποπτεύονται από έμπειρο μηχανικό και επιθεωρητή συγκολλήσεων (EWE & EWI). Οι εργασίες αυτές είναι οι εξής:

  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές.
  • Εξάρμοση / Επισκευή / Άρμοση, Μηχανών και Ηλεκτρομηχανών παντός τύπου
  • Εξάρμοση / Χημικός καθαρισμός / Άρμοση, Ψυγείων αέρος, ύδατος και ελαίου παντός τύπου
  • Επισκευή δυναμό
  • Επισκευή μίζας