Ναυτιλια

Αναλαμβάνουμε  πάσης φύσεως μηχανουργικές κατεργασίες, μετασκευές και κατασκευές  που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα της Ναυτιλίας όπως :

  • Εξάρμοση / Επισκευή / Άρμοση, Κυρίων Μηχανών και Ηλεκτρομηχανών παντός τύπου
  • Αντλίες,Αεροσυμπιεστές, Εργάτες προσδέσεως και βοηθητικών μηχανημάτων παντός τύπου
  • Εξάρμοση / Χημικός καθαρισμός / Άρμοση, Ψυγείων αέρος, ύδατος και ελαίου παντός τύπου
  • Εξάρμοση / Καθαρισμός / Άρμοση ή Αντικατάσταση, επιστομίων παντός τύπου
  • Επισκευή δυναμό & μίζας
  • Εξάρμοση / Επισκευή / Άρμοση Ρεβερσών, Συστήματα προπελών PITCH, Bow thrusters και πηδαλίων παντός τύπου
  • Αμμοβολή εξαρτημάτων μηχανών
  • Αποστολές εξωτερικού με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό
  • Συντήρηση αγκυροβολημένων πλοίων