πιστοποιηση

Αναλαμβάνουμε επιθεωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα κάτωθι πεδία με την ανάλογη έκδοση δελτίων αναφοράς ελέγχων:

 • Οπτικοί έλεγχοι και δοκιμές γενικών προϊόντων, μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταλλικών προϊόντων/κατασκευών και μηχανουργικών κατεργασιών
 • Οπτικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις συγκολλήσεων παντός είδους συγκολλητών ενώσεων/μεταλλικών κατασκευών
 • Επιθεωρήσεις μεταλλικών υλικών/προϊόντων
  • Υπέρηχοι (UT)
  • Μαγνητικά σωματίδια (ΜΤ)
  • Διεισδυτικά υγρά (PT)
 • Καθαρισμός και βαφές μεταλλικών επιφανειών
 • Δειγματοληπτικός Έλεγχος πρώτων προϊόντων για την πρόληψη ατελειών
 • Εκπροσώπηση ποιότητας πελάτη
 • Αξιολόγηση εργατοτεχνικού προσωπικού